Ragazzo polacco scomparso da Soverato 14 anni fa, l’appello della madre

Appello in polacco:

Za osobistym pozwoleniem matki . Michał Serbinowski urodził się w 1984 roku. We wrześniu 2003 roku pojechał do Włoch, dokładnie do Soverato, by odwiedzić mieszkającego tam od 6 lat starszego brata, Marcina. Michał miał w Polsce problemy ze znalezieniem pracy, dlatego Marcin postanowił mu pomóc. Zaraz po przyjeździe do Włoch, Michał podjął pracę w piekarni, w której pracował od września 2003 do stycznia 2004 roku. Święta Bożego Narodzenia 2003 roku Michał spędził z bratem we Włoszech.

Nie mógł przyjechać do Polski, ponieważ ruch w branży piekarskiej był w tamtym okresie bardzo duży i nie było najmniejszych szans na urlop. W związku z tym, że w styczniu rozpoczyna się tak zwany „martwy sezon”, chłopak postanowił w tym czasie odwiedzić rodziców. W Polsce miał zamiar spędzić 2 miesiące, po czym planował powrót do Włoch. W czasie swojego pobytu we Włoszech, chłopak dzwonił do mamy bardzo regularnie – raz w tygodniu. Ostatni raz zadzwonił do swojej mamy, pani Zosi, w dniu 15 stycznia 2004 r. Z radością w głosie poinformował, że szef kupił mu bilet do Polski do Dzierżoniowa i wkrótce spotka z mamą i siostrą.

Mama Michała wie, że syn wsiadł do autokaru w Soverato, który jechał do Rzymu. W Rzymie czekała go przesiadka, ale postój między przyjazdem do Rzymu a odjazdem wynosił aż 5 godzin. Tu urywa się ślad po chłopaku. Nie wiadomo, co robił w tym czasie, kogo spotkał, z kim rozmawiał. Do autokaru zmierzającego do Polski już nie wsiadł. Co się z nim stało? Wiemy, że Michał był chłopcem bardzo pracowitym, ufnym i wrażliwym. Jego mama podejrzewa, że mógł paść ofiarą handlu ludźmi. Być może namówiono go lub siłą zabrano do jednego z takich miejsc i teraz ma utrudniony kontakt z rodziną z powodu ograniczenia jego wolności. Michał jest jedynym synem drugiego męża pani Zosi, Edmunda. Chłopiec nie miał najlepszego kontaktu z ojcem. Po dziesięciu latach bezowocnych poszukiwań syna, małżeństwo się rozpadło. Pani Zosia jednak nadal czeka na Michała, pomimo upływu 14 lat wierzy, że jej syn się odnajdzie.

Michał Serbinowski
wiek: 34 lata
wzrost: 183 cm
kolor oczu: zielone budowa
ciała: szczupła

Traduzione italiano (Google translate)

Per il permesso personale della madre. Michał Serbinowski è nato nel 1984. Nel settembre 2003, è andato in Italia, esattamente a Soverato, per visitare suo fratello maggiore, Marcin, che ha vissuto lì per sei anni. Michał ha avuto problemi a trovare un lavoro in Polonia, motivo per cui Marcin ha deciso di aiutarlo. Subito dopo il suo arrivo in Italia, Michał ha iniziato a lavorare in un panificio dove ha lavorato dal settembre 2003 al gennaio 2004. Natale 2003, Michał ha trascorso con suo fratello in Italia.

Non poteva venire in Polonia perché il movimento nell’industria della panificazione era molto grande al momento e non c’era possibilità di una vacanza. A causa del fatto che a gennaio ha inizio la cosiddetta “stagione morta”, il ragazzo ha deciso di visitare i suoi genitori durante questo periodo. Aveva intenzione di trascorrere due mesi in Polonia, e poi aveva intenzione di tornare in Italia. Durante il suo soggiorno in Italia, il ragazzo ha chiamato mia madre molto regolarmente – una volta alla settimana. L’ultima volta che ha chiamato sua madre, la signora Zosia, il 15 gennaio 2004, ha detto con gioia che il capo gli aveva comprato un biglietto per la Polonia a Dzierżoniów e avrebbe presto incontrato sua madre e sua sorella. La madre di Michał sa che il figlio è salito sul bus a Soverato, che stava andando a Roma. A Roma, stava aspettando un cambiamento, ma la sosta tra l’arrivo a Roma e la partenza era di 5 ore. Qui la traccia del ragazzo si interrompe.

Non si sa cosa abbia fatto in quel momento, chi ha incontrato con chi ha parlato. Non è salito sull’autobus diretto in Polonia. Cosa gli è successo? Sappiamo che Michał era un ragazzo molto laborioso, fiducioso e sensibile. Sua madre sospetta che possa essere caduto vittima della tratta. Forse è stato persuaso o portato con la forza in uno di questi luoghi e ora ha dei contatti difficili con la sua famiglia a causa della sua libertà. Michał è l’unico figlio del secondo marito di Zosia, Edmund. Il ragazzo non ha avuto il miglior contatto con suo padre. Dopo dieci anni di ricerca infruttuosa per suo figlio, il matrimonio è andato a pezzi. La signora Zosia, tuttavia, aspetta ancora Michał, nonostante il passaggio di 14 anni, lei crede che suo figlio sarà trovato.

Michał Serbinowski
età: 34 anni
altezza: 183 cm
colore degli occhi: verde
tipo di corpo: magro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.